Årets hagl – Hastighed

Årets hagl – Hastighed

De ni undersøgte patronfabrikater.

Hastighed.

Som beskrevet i sidste uge, er vi i gang med at kontrollere kvaliteten af ni udvalgte jagtpatroner. Seks stålhaglpatroner, to bismuthpatroner og en tinpatron.
Denne gang har vi testet patronernes formåen over hastighedsmåleren, den såkaldte cronograf.
Med en enkelt undtagelse har vi skudt ti skud med hvert fabrikat. Formålet med en test af denne art er tosidet.

To erkendelser.

For det første – og vigtigste – afslører en test af denne art, om patronerne fra den samme æske har den samme hastighed. Hvis det er tilfældet, kan man forvente, at patronerne arbejder ens når de kommer ud til vildtet.
Den anden erkendelse man når til gennem denne test er, om de oplysninger der står på patronernes deklaration, står til troende i den virkelighed som den almindelige jæger er underlagt.

Hagltest
© huntersmagazine.com
2007, Steen Andersen

Figur 2. Udgangshastig V0 målt 2 meter fra våbnets kammer. De blå søjler er de enkelte skuds hastighed. Den røde søjle deklarationens oplysninger om hastigheden.

Ensartede resultater.

For alle ni patroners vedkommende kan det konstateres, at de hastigheder vi er i stand til at måle er ganske ensartede. Purdey og Sherwood er de to patroner med den laveste spredning i måleresultaterne, mens Kent Tinshot og Federal har de højeste spredninger. Men selv for disse to patroners vedkommende er spredningen så lille, at på alle måder ligger inde for det acceptable – ja endog et godt stykke inde for dette lidt luftige begreb.
Der er med andre ord tale om ni patronfabrikater som uden nogen tvivl kan karakteriseres som gode ensartede patroner med stabile præstationer.

Deklarationerne!

Tre fabrikanter undlader at oplyse hastigheden på deres patroner. For fleres vedkommende er der tale om helt nye patroner, så forhåbentligt skyldes denne utilgivelige lapsus blot det forhold, at vi har fået patronerne inden de er nået helt ud i butikkerne. Forhåbentligt. Patroner uden deklarationer er patroner med mangler.
Af de skes patroner som oplyser en udgangshastighed har vi været i stand til at måle de samme hastigheder – eller nogen der er lidt højere – som oplyst af fabrikanten i tre tilfælde.
I tre andre tilfælde er vores målinger lavere end de oplyste. Det er næppe tilstrækkeligt til på denne baggrund at beskylde patronerne med de lavere hastigheder for at være snydagtige. Konstateres kan det dog, at vi i hvert fald ikke måler hastighederne på samme måde som fabrikanterne.
Vores målinger er de man kan forvente at opleve på jagt, og derfor må man indtil andet er bevist forholde sig til de hastigheder som vi her er nået frem til.

Hagltest
© huntersmagazine.com
2007, Steen Andersen

Tabel B. Hastighedsmålingerne; gennemsnit, minimum, maksimum, variationsbrede og standardafvigelse – gul søjle.

Måleforløbet.

Alle målingerne er foretaget under ensartede forhold. Cronografen er en Shootin CRONY model Masater Gamma. Den er placeret 200 cm fra kammerets forkant og våbnet er en Blaser F3. Vi har i alle skud anvendt det nederste løb med en ½ chocke. Tidligere målinger har vist, at dette våben under disse vilkår yder testpatronerne størst retfærdighed – læs højeste hastighed.

Standardafvigelse.

Den såkaldte standardafvigelse – den gule søjle i tabel B – er et statistisk udtryk for hvor stor forskel eller variation der er i de foretagne målinger.
Jo mindre standardafvigelse, jo tættere på gennemsnittet ligger værdierne. Jo større tal – jo større spredning.
Ved at sammenligne standardafvigelser fra forskellige datasæt (patroner i dette tilfælde) kan spredninger sammenlignes, og dermed størrelsen af forskellighed (fx. ulighed) eller homogenitet.
Den patron - og det er Purdey og Sherwood i denne måling – der har den laveste standardafvigelse leverer de mest præcise hastigheder.

I alle ni tilfælde er standardafvigelserne dog så små, at det er nemt at konkludere, at samtlige patroner også består denne del af testen.

Læs også test af haglladningerne.