Skovsneppe

Skovsneppe

Skovsnepperne er almindeligt forekommende i det meste af Europa, og kan nedlægges fra Skotland til Iran og fra Rusland til Marokko.

Sneppe.

Snepperne flyver som krigspiloter i en science fiction film. Ind og ud mellem grene og træstammer, helst i lav højde og høj hastighed. Den relativt lille fugl har et forholdsmæssigt stort vingefang, og den behersker virkelig sit element.
I zoologien henregnes snepperne til storkene og den europæiske skovsneppe er i realiteten en vadefugl, som dog har søgt længere ind på land end de fleste af dens slægtninge, som gerne opsøger egentlige vådområder. Snepperne lever af orme (50-80% af kosten udgøres af jordlevende orme) samt af biller, edderkopper og snegle. Her er med andre ord tale om en kødædende fugl.

Mål og vægt.

En typisk europæisk skovsneppe er knap 40 cm lang og har et vingefang på 55-65 cm. Øjnene er særdeles karakteristiske og placeret på siden af hovedet, så fuglen har et monoculært syn der dækker hele kompassets 360 grader.
En voksen sneppe vejer i levende vægt mellem 250 og 420 gram. Hannen er større end hunnen, men det er vanskeligt (umuligt) at skelne kønnene fra hinanden ved blot at betragte fuglens ydre.
Den maksimale levealder for snepper regnes til at være 15 år, mens gennemsnitsalderen er omkring syv år. Fuglene begynder at yngle i to-års alderen og lægger typisk fire æg, som der ruges på i 22 dage. Efter yderligere 15-20 dage er ungerne klar til at gå på vingerne.
I Danmark var der i år 2000 et sted mellem 2.000 og 3.500 ynglende par i Danmark, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. De tre største ynglelokaliteter i Danmark er Læsø Klitplantage, Rold Skov og Grib Skov.
I yngleperiode foretrækker snepperne løvskov med fugtige partier, hvor hunnen søger hen, når ungerne er klækket.

På træk.

Snepperne er meget mobile uden for yngletiden. Det siger sig selv, når man betænker, at der blot er nogle få tusinde ynglepar i Danmark, mens der i jagtsæsonen 2008-9 blev nedlagt over 66.000 snepper.
På verdensplan vurderes bestanden at være på 15-16 millioner individer og skovsnepperne regnes ikke for at være truet på nogen måde.
Når snepperne trækker, er det føden som de flytter sig efter. Den følsomme næbspids skal ned i jorden for at få fat på fødedyrene, og så snart frosten forhindre dette fødesøgningsmønster, er fuglene nødt til at flytte sig til andre frostfrie lokaliteter.
Det er grunden til, at snepperne bliver mest talrige i Danmark i løbet af oktober til december.

Mark Piper
© huntersmagazine.com
2010, Steen Andersen

Mark Piper ejer et stort skovområde på Islay, hvor der hvert år nedlægges omkring 900 snepper.

Myter.

Det er en udbredt myte, at snepperne kan tage deres endnu ikke flyveklare unger med sig på ryggen eller i kløerne, hvis de bliver forstyrret på reden. Der findes ingen dokumentation for at dette rent faktisk foregår, og der er ikke mange som for alvor tror på denne skrøne. På den skotske ø Islay har Mark Piper arrangeret sneppejagter for tilrejsende jægere i hen ved 30 år. Han indgår også i de forskellige overvågningsprojekter, og tæller derfor hvert år reder i sin skov på den centrale del af øen. Han forklarer, at han måske nok har oplevet en gang eller to, at en unge har været glemt fast i en vinge, når den rugende fugl tog flugten, og at det derfor kan se ud som om, den voksne sneppe forsøger at bjærge sin unge væk fra forstyrrelsen. Men han afviser, at der er tale om en bevist handling fra den voksne fugl.

Jagtteknik.

Snepper jages på fortrinlig vis med stående hunde. Det giver de bedste chancer, fordi man som skytte og jæger har en melding om hvor fuglen kommer fra, og måske ligefrem også kontrol over hvornår den går på vingerne.
På driv- og klapjagter kan der også komme mange snepper på vingerne, især når jagten foregår på nogle af de lokaliteter hvor snepperne altid gør holdt på deres træk. Men fuglene er som regel i luften når man opdager dem, og det giver skytterne meget kortere reaktionstid. Skuddene bliver endnu vanskeligere.
De mest erfarne sneppejægere foretrækker 6-9 hagl til snepperne i ladninger på 28-32 gram. Kaliber 12 og en fuldt åben bøsse. Snepper er ikke specielt skudstærke og blot nogle få hagl sender dem til jorden.
Ikke alle hunde er lige skrappe til at apportere snepper.

Sikkerhed.

Sneppernes lave flugt, høje hastighed og ædle status gør, at rigtig mange jægere forfærdeligt gerne vil skyde en sneppe eller to. Det giver fra tid til anden baggrund for farlige lave skud, som kan være til fare for jagtkammeraterne. Derfor er man på en jagt hvor der forventes at komme snepper for, nødt til at være yderst varsom med sikkerheden og de lave skud.

Kilder.

BirdGuides.
DOF.
IBIS.
Wikipedia.